Artikel 1: Algemeen

1.1 De natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna te noemen Klant, die aan Adem Coaching opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, of deelneemt aan een sessie, training/workshop of programma, met betrekking tot één of meerdere activiteiten en/of aanverwante werkzaamheden van Adem Coaching.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, aanbieding offerte en overeenkomst tussen Adem Coaching en de Klant.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Aard dienstverlening

2.1 Alle verplichtingen van Adem Coaching onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen.

2.2 Adem Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Uitgangspunten hierbij zijn dat Adem Coaching handelt vanuit deskundigheid en integriteit en dat het belang van de Klant centraal staat. Op alle ademsessies en trajecten is beroepsgeheim van toepassing.

2.3 De ademsessies en aanverwante dienstverlening zijn verklarend en gericht op gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. De Klant past deze ontwikkeling naar eigen keuze toe. Adem Coaching kan daarom geen garantie voor succes geven of instaan voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel.

2.4 Adem Coaching werkt meestal met individuele pakket afspraken. Adem Coaching en de Klant overleggen tijdens de intake c.q. het kennismakingsgesprek welk pakket het beste bij hem of haar past. Deze inschatting heeft geen voorspellende waarde, maar is een indicatie. Op ieder gewenst moment kan in overleg met de Klant besloten worden tot verkorting of verlenging van het pakket.

2.5 Indien door Adem Coaching in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor redelijke faciliteiten.

Artikel 3: Informatieverstrekking en acceptatie

3.1 Klanten van Adem Coaching dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht voorafgaand aan de opdracht aan Adem Coaching te verstrekken.

3.2 Adem Coaching behoudt zich het recht voor een Klant niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor klant c.q. begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek/ intakegesprek met de Klant hiertoe aanleiding geeft, zal Adem Coaching de Klant en een eventuele opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 4: Afmelding afspraken

4.1 Wanneer een Klant niet kan komen op een afspraak, workshop of training van Adem Coaching dient de Klant dat minimaal 48 uur voor de afspraak door te geven.

4.2 Wanneer de Klant later dan 48 uur van te voren afzegt of wanneer de Klant niet verschijnt op de afspraak worden de volledige gemaakte kosten, daaronder inbegrepen al geboekte reis- en verblijfkosten, voor die afspraak in rekening gebracht bij de Klant.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst gaat in overleg met de Klant.

5.1 Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de Klant verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Adem Coaching coaching c.q. begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen.

5.2 Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken aan de klant geheel in rekening worden gebracht.

Bij het tussentijds beëindigen van een traject, training of workshop zal er restitutie plaatsvinden na aftrek van 50% van het vooraf totaal overeengekomen bedrag plus de naar rato reeds ontvangen diensten.

5.3 Adem Coaching is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord is in de visie van de uitvoerder, of gezien het belang van de Klant ongewenst, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Adem Coaching kan worden gevergd.

Bij onvoldoende aanmeldingen zal een workshop komen te vervallen, dan wel op een later tijdstip worden uitgevoerd.

5.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adem Coaching op de Klant opeisbaar. Indien Adem Coaching de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 6: Facturering, betaling en incassokosten

6.1 Voor een coaching, (online) programma, workshop of training, dient betaling te worden voldaan soms in het begin soms na afloop. In overleg met Adem Coaching.

6.2 Het leveren van producten geschiedt als het te betalen bedrag op de rekening van Adem Coaching staat.

6.3 Facturering geschiedt op grond van geleverde diensten en/of evenredigheid van de doorlooptijd van het overeengekomen traject.

6.4 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.5 Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ontvangt de Klant een herinnering.

6.6 Adem Coaching is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Adem Coaching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Adem Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adem Coaching redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

7.3 Adem Coaching kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8: Aanbiedingen en offertes

8.1 Door Adem Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

8.2 Adem Coaching kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

8.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn meestal exclusief BTW . Tenzij dit anders is aangegeven.

8.4  Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.

Artikel 9: Tarieven

9.1 Overeengekomen tarieven voor langdurige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar. Tenzij tevoren nadrukkelijk overeengekomen of behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar worden herzien.

Klanten die diensten afnemen die na het einde van een kalenderjaar doorlopen, zullen minimaal 1 maand van te voren van een eventuele prijswijziging op de hoogte worden gesteld.

Artikel 10: Geheimhouding/Privacy

10.1 De naam en contactgegevens van Klanten, al dan niet in relatie tot een opdrachtgever, worden door Adem Coaching gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij de betreffende Klant daar toestemming voor heeft gegeven.

10.2 Door Adem Coaching wordt aan dossiervorming gedaan voor coachingstrajecten. Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van Adem Coaching.

10.3 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Adem Coaching en haar eventuele medewerkers.

Artikel 11: Auteursrechten

11.1 Adem Coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Adem Coaching heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn haar toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

11.2 Adem Coaching draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten.

11.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan.

Artikel 12: Klachten

12.1 Wanneer de Klant niet tevreden is over een door Adem Coaching geleverde dienst, dient dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Adem Coaching te worden gemeld.

Op een klacht wordt binnen 4 weken gereageerd. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt.

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Een klacht zal binnen een termijn van 1 maand zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klant hiervan direct op de hoogte gebracht. Het uitstel wordt toegelicht en er wordt een indicatie aangegeven wanneer uitsluitsel gegeven kan worden.

12.2 Een dossier van de klacht met en de afhandeling daarvan wordt voor een periode van tenminste 1 jaar door Adem Coaching gearchiveerd.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Adem Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Adem Coaching van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

13.2 Adem Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die voortvloeit uit of samenhangt met een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de Klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

13.3 Adem Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Adem Coaching is uitgegaan van, door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens (zie ook 3.1).

13.4 De aansprakelijkheid van Adem Coaching gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst.

13.5 Adem Coaching is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Vrijwaring

14.1 De Opdrachtgever vrijwaart Adem Coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet rechtstreeks aan Adem Coaching toerekenbaar of toe te schrijven is.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Adem Coaching partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

15.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Adem Coaching staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam,  onder KVK nummer 34138166 en BTW I.D.: NL001933842B11.